Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
302/Cir/19/AK powyżej 139.000 euro 50711000-2, 50532000-3 Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury technicznej, w tym systemów zasilania gwarantowanego oraz systemu BMS obiektu Komendy Głównej Policji położonego przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 20.02.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
323/BŁiI/19/RG powyżej 139.000 euro 32236000-6 Dostawa w ramach umowy ramowej radiotelefonów standardu TETRA z szyfrowaniem TEA2 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania 17.02.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
319/BF/19/TJ/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników międzynarodowego spotkania realizowanego w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013 28.01.2020 pełna treść ogłoszenia
235/BF/19/JT/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej” współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 23.01.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
327/BF/19/TJ 85121000-3, CPV:85121270-6, CPV:85130000-9, CPV:85140000-2 Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 24.01.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
318/BF/19/DG poniżej 139.000 euro 79540000-1, 79530000-8 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego 24.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
324/BF/19/ŁK/NMF/EOG powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników konferencji w dniach 5-7.2.2020 r. 17.01.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
285/Cir/19/ESz poniżej 5.350.000 euro 45453000 – 7 Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót konserwacyjno - remontowych w sześciu obiektach Komendy Głównej Policji na terenie m.st. Warszawy 28.01.2010 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
310/Cir/19/KK powyżej 5.350.000 euro 45000000-7, 45400000-1, 45310000-0 Przebudowa 16 pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewnętrznych w części B budynku Komendy Głównej Policji. 04.02.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
117/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 72230000-6 Rozbudowa systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsów Eurodac i Pruem etap 1 pełna treść ogłoszenia
325/BF/19/TJ 85147000-1 Realizacja w 2020 roku usług medycznych – badań, szczepień i innych usług na rzecz członków kontyngentów policyjnych, wydawania zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów 09.01.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
321/Cut/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 32333100-7 Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji 31.01.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
322/BŁiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 38900000 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, 2 mobilnych laboratoriów informatycznych na platformach samochodowych 05.02.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
316/BŁiI/19/DG powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania Systemu FingerPrint (FP) 24.01.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
311/Ckt/19/AP 55300000-3 Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla funkcjonariuszy KGP i CBŚP w podziale na zadania. pełna treść ogłoszenia
182/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 26.07.2019 r. pełna treść ogłoszenia
315/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3 oraz zakup puli maksymalnie 2 000 osobo-godzin wsparcia programistycznego na działania związane z modyfikacją aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3. 22.01.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
298/BF/19/EB 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na dzień 3 grudnia 2019 r. dla uczestników biorących udział w obchodach 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. pełna treść ogłoszenia
317/BF/19/ŁK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Dostawa bonów świątecznych w formie kart przedpłacowych (karty prepaid) 24.12.2019 godz. 08:50 pełna treść ogłoszenia
309/BF/19/ESz/FBW 80510000-2 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia metod i form prowadzenia pościgu transgranicznego, dofinansowana ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu nr PL/2018/PR/0062 13.12.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
305/BF/19/AK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarsko-gastronomicznej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0063 pn. „Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 13.12.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
307/BŁiI/19/ŁK/PMP powyżej 144.000 euro 38410000-2 Modernizacja testerów radiokomunikacyjnych 13.12.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
296/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania FAVI a także zakup puli maksymalnie 1 000 osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją Systemu FAVI 08.01.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
297/BŁiI/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30216110-0, 38510000-3, 30213100-6, 30237100-0, 30213200-7, 48732000-8 Zakup sprzętu informatycznego dla pracowni badań dokumentów Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji 15.01.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
308/BF/19/ŁK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Dostawa bonów świątecznych w formie kart przedpłacowych (karty prepaid) 06.12.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
301/BŁiI/19/EZ poniżej 144.000 euro 32428000-9 Modernizacja urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów 09.12.2019 godz. 14:30 pełna treść ogłoszenia
306/BF/19/RG 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej – programowanie w języku Python od podstaw 05.12.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
274/Cir/19/EZ poniżej 5.548.000 euro 75251110-4 Modernizacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru oraz jego rozbudowa w budynkach KGP 17.01.2020 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
263/Cut/19/KK powyżej 144.000 euro 50211300-0, 50212000-4 Wykonywanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca Bell – 412HP zgodnie z umową 58/320/Cut/18/EJ pełna treść ogłoszenia
303/Cut/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 18925200-1 Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do pistoletu samopowtarzalnego Beretta APX kal. 9x19 mm w ilości 6 132 kpl. 09.12.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja