253/Cir/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.10.2018 godz. 09:30

CPV: 50324100-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.09.2018 r. pod numerem 616341-N-2018

Polska Policja